శ్రీ సూర్యాష్టోత్తరం | Sri Surya Ashtothram Lyrics in Telugu

Sri Surya Ashtakam

శ్రీ సూర్యాష్టోత్తరం

ఓం సూర్యాయ నమ:
ఓం ఆర్యమ్ణే నమ:
ఓం భగాయ నమ:
ఓం వివశ్వతే నమ:
ఓం దీప్తాంశ్వయాయ నమ:
ఓం శుచయే నమ:
ఓం త్వష్టే నమ:
ఓం పుష్ణే నమ:
ఓం ఆర్కాయ నమ:
ఓం సవితే నమ:
ఓం రవయే నమ:
ఓం గభస్థే నమ:
ఓం అజాయ నమ:

ఓం కాలాయ నమ:
ఓం మృత్యవే నమ:
ఓం ధాత్రే నమ:
ఓం ప్రభాకరాయ నమ:
ఓం పృధిన్యై నమ:
ఓం అభ్యో నమ:
ఓం తేజవే నమ:
ఓం వాయవే నమ:
ఓం ఖగాయ నమ:
ఓం పరాయణాయ నమ:
ఓం సోమాయ నమ:
ఓం బృహస్పతాయ నమ:

ఓం శుక్రాయ నమ:
ఓం బుధాయ నమ:
ఓం అంగారకాయ నమ:
ఓం ఇంద్రాయ నమ:
ఓం ముహూర్తాయ నమ:
ఓం పక్షాయ నమ:
ఓం మాసాయ నమ:
ఓం ౠతువే నమ:
ఓం సంవత్సరాయ నమ:
ఓం అశ్వస్థాయ నమ:
ఓం శౌరయే నమ:
ఓం శనైశ్చరాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మణే నమ:
ఓం విష్ణాయ నమ:

ఓం రుద్రాయ నమ:
ఓం స్కందాయ నమ:
ఓం వైశ్రవణాయ నమ:
ఓం యమాయ నమ:
ఓం వైద్యుతాయ నమ:
ఓం జఠరాయ నమ:
ఓం అగ్నయే నమ:
ఓం ఐంధనాయ నమ:
ఓం తేజసామృతాయ నమ:
ఓం ధర్మధ్వజాయ నమ:
ఓం వేదకర్త్రే నమ:
ఓం వేదాంగాయ నమ:
ఓం వేదవాహనాయ నమ:
ఓం కృతాయ నమ:
ఓం త్రేతాయ నమ:

ఓం ద్వాపరాయ నమ:
ఓం కలాయే నమ:
ఓం సర్వా,అరాశ్రయాయ నమ:
ఓం కలాయ నమ:
ఓం కామదాయ నమ:
ఓం సర్వతోముఖాయ నమ:
ఓం జయాయ నమ:
ఓం విశాలాయ నమ:
ఓం వరదాయ నమ:
ఓం శీఘ్రాయ నమ:
ఓం ప్రాణధారణాయ నమ:
ఓం కాలచక్రాయ నమ:
ఓం విభావసనే నమ:
ఓం పురుషాయ నమ:
ఓం శాశ్వతాయ నమ:
ఓం యోగినే నమ:

ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమ:
ఓం సనాతనాయ నమ:
ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమ:
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమ:
ఓం విశ్వకర్మణే నమ:
ఓం తమోనుదాయ నమ:
ఓం వరుణనే నమ:
ఓం సాగరాయ నమ:
ఓం జీమూతాయ నమ:
ఓం అరిఘ్నే నమ:
ఓం భూతాశ్రయాయ నమ:
ఓం భూతపతయే నమ:
ఓం సర్వభూత నిషేవితాయనమ:
ఓం మణయే నమ:
ఓం సువర్ణాయ నమ:
ఓం భూతదయే నమ:
ఓం ధన్వంతరయే నమ:

ఓం ధూమకేతువే నమ:
ఓం ఆదిదేవతే నమ:
ఓం అదితేస్సుతాయ నమ:
ఓం ద్వాదశాత్మా నమ:
ఓం అరవిందాక్షాయ నమ:
ఓం పిత్రే నమ:
ఓం పప్రితామహాయ నమ:
ఓం స్వర్గద్వారాయ నమ:
ఓం ప్రజాద్వారాయ నమ:
ఓం మోక్షద్వారాయ నమ:
ఓం త్రివిష్టపాయ నమ:
ఓం జీకర్త్రే నమ:
ఓం విశ్వాత్మనే నమ:
ఓం విశ్వాతోముఖాయ నమ:
ఓం చరాచరాత్మనే నమ:
ఓం సూక్ష్మాత్మనే నమ:
ఓం మైత్రేయాయ నమ:
ఓం కరుణార్చితాయ నమ:
సూర్యనారాయణాయ నమ:

Keywords : Surya Ashtakam , telugu Stotras, Surya Ashtothram Lyrics in Telugu

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *