శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరం | Sri Anjaneya Ashtothram Lyrics in Telugu

Sri Anjaneya Ashothram

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరం

ఓం ఆంజనేయాయ నమ:
ఓం మహావీరాయ నమ:
ఓం మారుతాత్మాయ నమ:
ఓం తత్వజ్నానప్రదాయ నమ:
ఓం సీతాముద్రాప్రదాయకాయ నమ:
ఓం అశోఖవనచ్చేత్రే నమ:
ఓం సర్వ మాయా విభంజనాయ నమ:
ఓం సర్వబంధవిముక్త్రే నమ:
ఓం రక్షోవిధ్వంశకారకాయ నమ:
ఓం పరవిద్యాపరిహారాయ నమ:
ఓం పర శౌర్య వినాశాయ నమ:
ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమ:
ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమ:
ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమ:

ఓం భీమసేన సహాయకాయ నమ:
ఓం సర్వదు:ఖ హరాయ నమ:
ఓం సర్వలోకచారిణే నమ:
ఓం మనో జవాయ నమ:
ఓం పారిజాతదృమూలస్థాయ నమ:
ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపాయ నమ:
ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపాయ నమ:
ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయ నమ:
ఓం కపీశ్వరాయ నమ:
ఓం మహాకాయాయ నమ:
ఓం సర్వరోగహరాయ నమ:
ఓం ప్రభవే నమ:
ఓం బలసిద్ధికాయ నమ:
ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయ నమ:
ఓం కపిసేనకాయ నమ:
ఓం భవిష్యత్చరురాననాయ నమ:

ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమ:
ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమ:
ఓం సంచలనధ్వాల సన్నద్ధ లంబాననాన శిఖరోజ్వలాయ నమ:
ఓం గంధర్వవిద్యాతత్వజ్నానాయ నమ:
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమ:
ఓం కారాగ్రహవిమోక్షే నమ:
ఓం శృంఖలాబంధవిముక్తాయ నమ:
ఓం సాగరోత్తరకాయ నమ:
ఓం ప్రజ్నాయ నమ:
ఓం రామదూతే నమ:
ఓం ప్రతాపవతే నమ:
ఓం వానరాయ నమ:
ఓం కేశరీసుతాయ నమ:

ఓం సీతాశోకనివారణాయ నమ:
ఓం అంజనీగర్భసంభూతాయ నమ:
ఓం బాలార్కసదృశ్యాయ నమ:
ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమ:
ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమ:
ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమ:
ఓం వజ్రకాయాయ నమ:
ఓం మహాద్యుతయే నమ:
ఓం చిరంజీవియే నమ:
ఓం రామభక్తాయ నమ:
ఓం దైత్యకార్యవిఘాతాయ నమ:
ఓం అక్షహంత్రే నమ:
ఓం కాంచనభ్యాయ నమ:
ఓం పంచవక్త్రాయ నమ:
ఓం మహాతపాయ నమ:
ఓం లంఖిణీభంజనాయ నమ:
ఓం శ్రీమతే న:

ఓం సింహికా ప్రాణ భంజనాయ నమ:
ఓం గంధమాధనశైలస్థాయ నమ:
ఓం లంకాపురవిదాహకాయ నమ:
ఓం సుగ్రీవసచివాయ నమ:
ఓం ధీరాయ నమ:
ఓం శూరాయ నమ:
ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమ:
ఓం సురార్చితాయ నమ:
ఓం మహాతేజాయ నమ:
ఓం రామచూడామణిప్రదాయకాయ నమ:
ఓం కామరూపాయ నమ:
ఓం పింగళాక్షాయ నమ:
ఓం వార్ధిమైనాకపూజితాయ నమ:
ఓం కబళీకృమార్తాండతమండలాయ నమ:
ఓం విజితేంద్రియాయ నమ:
ఓం రామసుగ్రీవసంధాత్రే నమ:
ఓం మహారావణమర్ధనాయ నమ:
ఓం స్పటికాభాయ నమ:
ఓం వాగధీశాయ నమ:

ఓం నవవ్యాకృతిపండితాయ నమ:
ఓం చతుర్భాహువే నమ:
ఓం దీనబంధువే నమ:
ఓం మహాత్మాయ నమ:
ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
ఓం సంజీవనగాహర్త్రే నమ:
ఓం శుచియే నమ:
ఓం వాగ్మియే నమ:
ఓం దృఢవ్రతయే నమ:
ఓం కాలనేమి ప్రమధనాయ నమ:
ఓం హరిమర్కటా మర్కటాయ నమ:
ఓం దాంతాయ నమ:
ఓం శాంతాయ నమ:
ఓం ప్రసన్నత్మనే నమ:
ఓం శతకంఠమదాపహృతే నమ:
ఓం య్జొగినే నమ:
ఓం రామకథాలోలనే నమ:
ఓం సీతాంవేషణాపండితాయ నమ:
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమ:
ఓం వజ్రనఖాయ నమ:

ఓం రుద్రవీర్యసముద్భవాయ నమ:
ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితా మోఘ బ్రహ్మాస్త్రనివారణాయ నమ:
ఓం పార్ధధ్వజాగ్రవాసినే నమ:
ఓం శరపంజరవిభేధకాయ నమ:
ఓం దశబాహవే నమ:
ఓం లోకపూజ్యాయ నమ:
ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమ:
ఓం సీతాసమేత శ్రీరామపాద సేవా దురంధరాయనమ:

Keywords : Sri Anjaneya Asthotram, Sri anjaneya Ashtothram lyrics in telugu, Asthothram pdf telugu, Stotras in telugu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *