శివాష్టకం | Shivasthakam Lyrics in Telugu | Lord Shiva Stotras

shivasthakam telugu lyrics

శివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం |
జగన్నాథనాథం సదానందభాజం |
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 1

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం |
మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం |
జటాజూటగంగోత్తరంగై ర్విశిష్యం|
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 2

ముదా మాకరం మండనం మండయంతం |
మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్‌ |
అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 3

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం |
మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్‌ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 4

గిరీంద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహమ్‌ |
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్నగేహం |
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 5

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం |
పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం |
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రదానం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 6

శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం |
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్‌ |
అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 7

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం |
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం |
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం |
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే| 8

ఫలస్తుతి:

స్వయం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః |
పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహ ప్రాప్య రత్నం |
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం |
విచిత్రైః సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి |

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *