నవగ్రహాల పేర్లు నవగ్రహ శ్లోకాలు

navagrahalu

నవగ్రహాలు :

సూర్యుడు – Sun
చంద్రుడు – Moon
అంగారకుడు (మంగళగ్రహం) – Mars
బుధుడు – Mercury
బృహస్పతి, గురువు – Jupiter
శుక్రుడు – Venus
శని – Saturn
రాహువు – Head of Demon Snake
కేతువు – Tail of Demon Snake

నవగ్రహాల శ్లోకాలు :

ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః

రవి ధ్యాన శ్లోకం :

జపాకుసుమ సంకాశం, కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్
తమో‌రిం సర్వపాపఘ్నం, ప్రణతోస్మి దివాకరం

చంద్ర ధ్యాన శ్లోకం :

దధి శంఖ తుషారాభం, క్షీరోదార్ణవ సంభవం
నమామి శశినం సోమం, శంభోర్మకుట భూషణం

కుజ ధ్యాన శ్లోకం :

ధరణీ గర్భ సంభూతం, విద్యుత్కాంతి సమప్రభం
కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం

బుధ ధ్యాన శ్లోకం :

ప్రియంగు కళికాశ్యామం, రూపేణా ప్రతిమం బుధం
సౌమ్యం సత్వగుణోపేతం, తం బుధం ప్రణమామ్యహం

గురు ధ్యాన శ్లోకం :

దేవానాంచ ఋషీనాంచ, గురుం కాంచన సన్నిభం
బుద్ధి మంతం త్రిలోకేశం, తం నమామి బృహస్పతిం

శుక్ర ధ్యాన శ్లోకం :

హిమకుంద మృణాళాభం, దైత్యానాం పరమం గురుం
సర్వ శాస్త్ర ప్రవక్తారం, భార్గవం, తం ప్రణమామ్యహం

శని ధ్యాన శ్లోకం :

నీలాంజన సమాభాసం, రవి పుత్రం యమాగ్రజమ్
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం, తం నమామి శనైశ్చరం

ఇవి కూడా చూడండి :

రాశుల పేర్లు    నక్షత్రాల పేర్లు    అష్టాదశ పురాణాలూ     సప్తచిరంజీవులు    దిక్కులు అధిపతులు   సనాతన ధర్మ మూలాలు

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *