మధురాష్టకం | Madhurasthakam Lyrics in Telugu Stotras

Madhurasthakam

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్ .
హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ -1

వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్ .
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ – 2

వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ .
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ – 3

గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్ .
రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ – 4

కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం రమణం మధురమ్ .
వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ -5

గుఞ్జా మధురా బాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా .
సలిలం మధురం కమలం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ – 6

గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్ .
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ -7

గోపా మధురా గావో మధురా యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా .
దలితం మధురం ఫలితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ – 8

ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణం

Keywords : Telugu Stotras, Madhurastakam, Maduram Maduram Adaram Maduram, Telugu stotras in telugu

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *