లింగాష్టకం | Lingasthakam Lyrics in Telugu | Stotras

Lingastakam

లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం -
నిర్మలభాసితశోభితలింగం |
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 1

దేవమునిప్రవరార్చితలింగం -
కామదహనకరుణాకరలింగం |
రావణదర్పవినాశకలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 2

సర్వసుగంధిసులేపితలింగం -
బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం |
సిద్ధసురాసురవందితలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 3

కనకమహామణిభూషితలింగం -
ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం |
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 4

కుంకుమచందనలేపితలింగం -
పంకజహారసుశోభితలింగం |
సంచితపాపవినాశనలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 5

దేవగణార్చితసేవితలింగం -
భావైర్భక్తిభి రేవ చ లింగం |
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 6

అష్టదళోపరివేష్టితలింగం -
సర్వసముద్భవకారణలింగం |
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 7

సురగురుసురవరపూజితలింగం -
సురవరపుష్పసదార్చితలింగం |
పరమపరం పరమాత్మకలింగం -
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| 8

లింగాష్టక మిదం పుణ్యం -
యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోక మవాప్నోతి -
శివేన సహ మోదతే|
ఇతి లింగాష్టకం సంపూర్ణమ్‌'

Lingastakam , Telugu Stotras, Lord Siva Stotras PDF

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *