బిల్వాష్టకం | Bilvashtakam | Lord Shiva Stotras in Telugu

Bilvasthakam Telugu

బిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం -
త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మపాపసంహారం -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 1

త్రిశాఖై ర్బిల్వపత్రై శ్చ -
హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలై శ్శుభైః |
శివపూజాం కరిష్యామి -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 2

అఖండబిల్వపత్రేణ -
పూజితే నందికేశ్వరే |
శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 3

సాలగ్రామశిలా మేకాం -
జాతు విప్రాయ యోర్పయేత్‌
సోమయజ్ఞమహాపుణ్యం -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 4

దంతికోటిసహస్రాణి -
వాజపేయశతాని చ |
కోటికన్యామహాదానం -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 5

పార్వత్యా స్స్యేదతోత్పన్నం -
మహాదేవస్య చ ప్రియం |
బిల్వవృక్షం నమస్యామి -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 6

దర్శనం బిల్వవృఓస్య -
స్పర్శనం పాపనాశనం |
అఘోరపాపసంహారం
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 7

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ -
మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రత శ్శివరూపాయ -
ఏకబిల్వం శివార్పణమ్‌| 8

బిల్వాష్టక మిదం పుణ్యం -
యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః -
శివలోక మవాప్నుయాత్‌| 9

Keywords : Lord siva stotras, Lord Shiva Stotras lyrics in telugu, Sakala Devatha Stotras PDF

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *