అయ్యప్ప అష్టోత్తరం |Ayyappa Ashtothram Lyrics in Telugu 108 Namas

Ayyappa Stotram

అయ్యప్ప ను హరిహరసుతుడని, ధర్మశాస్త, మణికంఠుడని కూడా పిలుస్తారుఅయ్య (= విష్ణువు), అప్ప (= శివుడు) అని పేర్ల సంగమంతో 'అయ్యప్ప' నామం పుట్టింది. మహిషి అనే రాక్షసిని చంపి అయ్యప్ప శబరిమలైలో వెలిశాడు. శబరిమలైలో అయ్యప్పను బ్రహ్మచారిగా పూజిస్తారు.

అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం మహాశాస్తాయ నమ:
ఓం మహా దేవాయ నమ:
ఓం మహాదేవస్తుతాయ నమ:
ఓం అవ్యక్తాయ నమ:
ఓం లోకకర్ర్తేనమ:
ఓం లోకభర్తే నమ:
ఓం లోకహర్తే నమ:
ఓం పరాత్పరాయ నమ:
ఓం త్రిలోక రక్షాయ నమ:
ఓం ధంవినే నమ:
ఓం తపశ్వినే నమ:
ఓం భూత సైనికాయ నమ:
ఓం మంత్రవేదినే నమ:
ఓం మహా వేదినే నమ:
ఓం మారుతాయ నమ
ఓం జగదీశ్వరాయ నమ:
ఓం లోకాధ్యక్షే నమ:
ఓం అగ్రగణ్యే నమ:
ఓం శ్రీమతే నమ:

ఓం అప్రమేయ పరాక్రమాయ నమ:
ఓం సింహారూఢాయ నమ:
ఓం గజారూఢాయ నమ:
ఓం హయారూఢాయ నమ:
ఓం మహేశ్వరాయ నమ:
ఓం నానావస్త్రధరాయ నమ:
ఓం అనఘాయ నమ:
ఓం ననావిధ్యావిశారధాయ నమ:
ఓం ననారూపధరాయ నమ:
ఓం వీరాయ నమ:
ఓం ననాప్రాణిసేవితాయ నమ:
ఓం భూతేశాయ నమ:
ఓం భూతిదాయనమ:
ఓం భృత్యాయ నమ:
ఓం భుజంగభూషణోత్తమాయ నమ:
ఓం ఇక్షుధంన్వినే నమ:
ఓం పుష్పబాణాయ నమ:
ఓం మహారూపాయ నమ:
ఓం మహాప్రభువే నమ:
ఓం మహాదేవిసుతాయ నమ:
ఓం మాన్యాయ నమ:
ఓం మహాన్వితాయ నమ:
ఓం మహాగుణాయ నమ:
ఓం మహాకృపాయ నమ:
ఓం మహారుద్రాయ నమ:
ఓం వైష్ణవాయ నమ:
'ఓం విష్ణుపూజకాయ నమ:
ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమ:
ఓం వీరభద్రాయ నమ:
ఓం భైరవాయ నమ:
ఓం షణ్ముఖదృవాయ నమ:
ఓం మేరుశృంగసమాసనాయ నమ:
ఓం మునిసంఘసేవితాయ నమ:
ఓం దేవాయ నమ:
ఓం భద్రాయ నమ:
ఓం గణనాధాయ నమ:
ఓం గణేశ్వరాయ నమ:
ఓం మహాయోగినే నమ:
ఓం మహామాయనే నమ:
ఓం మహాజ్నానినే నమ:
ఓం మహాస్థిరాయ నమ:
ఓం దేవశాస్త్రే నమ:
ఓం భూతశాస్త్రే నమ:

ఓం భీమసాహస పరాక్రమాయ నమ:
ఓం నాగరాజాయ నమ:
ఓం నాగేశాయ నమ:
ఓం వ్యోమకేశాయ నమ:
ఓం సనాతనాయ నమ:
ఓం సగుణాయ నమ:
ఓం నిర్గుణాయ నమ:
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమ:
ఓం నిరాశ్రయాయ నమ:
ఓం లోకాశ్రయాయ నమ:
ఓం గణాధీశాయనమ:
ఓం చతుషష్టికళాత్మికాయ నమ:
ఓం సమయజుర్వధర్వణ రూపాయ నమ:
ఓం మల్లకాసురభంజనాయ నమ:
ఓం త్రిమూర్తినే నమ:
ఓం దైత్యదమనే నమ:
ఓం ప్రకృతయే నమ:
ఓం పురుషోత్తమాయ నమ:
ఓం జ్నానినే నమ:
ఓం మహాజ్నానినే నమ:
ఓం కామదాయ నమ:
ఓం కమలేక్షణాయ నమ:
ఓం కల్పవృక్షాయ నమ:
ఓం మహావృక్షాయ నమ:
ఓం విభూతిదాయ నమ:
ఓం సంసారతాప విచ్చేత్రే నమ:
ఓం పశులోకభయంకరాయ నమ:
ఓం లోకహంత్రే నమ:
ఓం ప్రాణహదాత్రే నమ:
ఓం పరగర్వ భంజనాయ నమ:
ఓం సర్వశాస్త్రతత్వజ్నానాయ నమ:
ఓం నీతిమతయే నమ:
ఓం పాపభంజనాయ నమ:
ఓం పుష్కలాపూర్ణసంయుక్తాయ నమ:
ఓం పరమాత్మనే నమ:
ఓం సతాంగతయే నమ:
ఓం అనంతాదిత్యాకాశాయ నమ:
ఓం సుభ్రహ్మణ్యానుజాయ నమ:
ఓం బలినే నమ:
ఓం భక్తానుకంపనే నమ:
ఓం దేవేశాయ నమ:
ఓం భగవతే నమ:
ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
ఓం పూర్ణాపుష్కల సమేత హరిహరపుత్రఅయ్యప్పస్వామినే నమ:

Keywords : Ayyappa Asthotharam , Ayyappa 108 Namas, Telugu Stotras PDF Download,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *