అష్టాదశ పురాణాలూ వాటి పేర్లు పురాణ లక్షణాలు

Puranalu

పురాణములు ఎన్ని అని తెలియచేసే శ్లోకం :

మద్వయం భద్వయం చైవ బ్రత్రయం వచతుష్టయం
అనాపద్లింగకూస్కాని పురాణాని పృథక్ పృథక్

“మ” ద్వయం — మత్స్య పురాణం, మార్కండేయ పురాణం

“భ” ద్వయం — భాగవత పురాణం, భవిష్య పురాణం

“బ్ర” త్రయం — బ్రహ్మ పురాణం, బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం, బ్రహ్మాండ పురాణం

“వ” చతుష్టయం — విష్ణు పురాణం, వరాహ పురాణం, వామన పురాణం, వాయు పురాణం

మిగిలిన వాటి పేర్ల మొదటి అక్షరాలు మాత్రమే తీసుకుని శ్లోకపాదం కూర్చటం జరిగింది:

— అగ్ని పురాణం

నా — నారద పురాణం

పద్ — పద్మ పురాణం

లిం — లింగ పురాణం

— గరుడ పురాణం

కూ — కూర్మ పురాణం

స్క — స్కంద పురాణం

వైష్ణవ పురాణాలు:

విష్ణు పురాణం, భాగవత పురాణం, నారద పురాణము, గరుడ పురాణం, పద్మ పురాణము, వరాహ పురాణం, వామన పురాణము, కూర్మ పురాణం, మత్స్య పురాణము

బ్రహ్మ పురాణాలు:

బ్రహ్మ పురాణము, బ్రహ్మాండ పురాణం, బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం, మార్కండేయ పురాణము, భవిష్య పురాణం

శైవ పురాణాలు:

శివ పురాణము, లింగ పురాణము, స్కంద పురాణం, అగ్ని పురాణం

పురాణ లక్షణాలు :

వ్యాస భాగవతంలో పది మహాపురాణ లక్షణాలున్నాయి:

(1) సర్గము (2) విసర్గము (3) వృత్తి (4) రక్షణము (5) మన్వంతరము (6) వంశము (7) వంశానుచరిత (8) నిరోధము (9) హేతువు (10) అపాశ్రయం.

పురాణం పంచలక్షణం :

సర్గము: గుణముల పరిణామమైన సృష్టి సామాన్యం
ప్రతి సర్గము: భగవంతుడు వరాడ్రూపాన్ని గ్రహించడం
వంశము: దేవతల, రాక్షసుల, మనువుల, ఋషుల, రాజుల వంశావళి
మన్వంతరము: ఆయా కాలాలలో వర్ధిల్లినవారి ధర్మావలంబన
వంశానుచరితం: రాజ వంశాల వర్ణన

ఇవి కూడా చూడండి :

సనాతన ధర్మ మూలాలు    వేదాలు   రామాయణం   మహాభారతం   1965-2020 వరకు గల పంచాంగాలు   ఆధ్యాత్మిక పుస్తక నిధి

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *